نسخه PC Based میان افزار

نسخه PC Based
راهکار مبتنی بر کامپيوتر شرکت کاماسيستم امکان استفاده از سيستم IPTV را تنها با استفاده از کامپيوتر شخصی و بدون افزودن هيچ گونه سخت افزار اضافی به کاربران مي دهد.
اين راهکار مناسب جاهايی است که امکان استفاده از تلويزيون يا وجود ندارد و يا استفاده از تلويزيون و STB از نظر اقتصادی توجيه پذير نيست. مخاطب اصلی اين محصول سازمان های دولتی و خصوصی هستند. با استفاده از اين راهکار کاربران تصاوير تلويزيونی و ويديويی را به راحتی بر روی کامپيوتر های خود مشاهده مي نمايند.