پروژه های خاص منظوره

شرکت مخابرات مرکز اصفهان - VOIP
شرکت مخابرات مرکز اصفهان - VOIP
ملی
نوع پروژه
نامحدود
تعداد کلاینت
اصفهان
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت مخابرات مرکز اصفهان - VOIP
شرکت همراه اول
شرکت همراه اول
دیجیتال ساینیج و ویدئو وال
نوع پروژه
50
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
شرکت همراه اول
فوتبال 120
فوتبال 120
خاص منظوره
نوع پروژه
1
تعداد کلاینت
تهران
محل اجرا
1399
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
فوتبال 120
اپلیکیشن جام جهانی 90SP
اپلیکیشن جام جهانی 90SP
خاص منظوره
نوع پروژه
نامحدود
تعداد کلاینت
بین المللی
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
اپلیکیشن جام جهانی 90SP
ORMS - سامانه مدیریت یکپارچه اتاق عمل - صاایران
ORMS - سامانه مدیریت یکپارچه اتاق عمل - صاایران
خاص منظوره
نوع پروژه
بی نهایت
تعداد کلاینت
سراسر ایران
محل اجرا
1396
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
ORMS - سامانه مدیریت یکپارچه اتاق عمل - صاایران