پروژه های صادراتی

تلویزیون کشور بولیوی - Transcoder
تلویزیون کشور بولیوی - Transcoder
ملی
نوع پروژه
نامحدود
تعداد کلاینت
بولیوی و تهران
محل اجرا
1393
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
تلویزیون کشور بولیوی - Transcoder
بیمارستان بین المللی اربیل عراق
بیمارستان بین المللی اربیل عراق
IPTV هتلی
نوع پروژه
200
تعداد کلاینت
اربیل عراق
محل اجرا
1398
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
بیمارستان بین المللی اربیل عراق
اپراتور شهری
اپراتور شهری
IPTV
نوع پروژه
نامحدود
تعداد کلاینت
افغانستان
محل اجرا
1397
پایان پروژه
اطلاعات تکمیلی
اپراتور شهری